Sinh viên UITM Poland nhận học bổng từ Bộ trưởng Bộ giáo dục

Nhằm khuyến khích sinh viên xuất sắc toàn quốc, Bộ giáo dục Poland luôn có chính sách học bổng toàn phần cho sinh viên sau đại học và sinh viên UITM với những thành tích học tập xuất sắc đã giành được những phần học bổng này.

Học bổng của Bộ trưởng Bộ giáo dục được trao cho những sinh viên có thành tích khoa học hoặc nghệ thuật xuất sắc liên quan đến thành tích học tập nổi bật hoặc các giải thưởng quốc tế về thể thao. Trong năm học này, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học đã quyết định cấp 656 học bổng cho sinh viên và 82 học bổng cho sinh viên tiến sĩ.

Nguồn: UITM Poland

Leave a Reply

UITM mong được hỗ trợ bạn

Đại học UITM xin được làm việc với bạn tại văn phòng gần nhất hoặc qua email

Tất cả chương trình của đại học UITM Poland