Học bổng từ chính phủ

Quỹ học bổng 1,8 triệu USD từ chính phủ Poland

Căn cứ những đóng góp xuất sắc của Đại học Công nghệ Thông tin và Quản lý Poland (UITM) về đào tạo và nghiên cứu khoa học, Chính phủ nước Cộng hòa Ba Lan, đại diện là Bộ Khoa học và giáo dục Đại học Poland đã cấp ngân sách tương đương 1,800,000 USD (Một triệu tám trăm ngàn USD) tương ứng 6.794.953,62 PLN.

Sinh viên Châu Á, trong đó có Việt Nam được hỗ trợ học phí lên đến 50% cho chương trình Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ

Chính sách hỗ trợ học phí

Chính sách hỗ trợ học phí áp dụng cho hoạt động nghiên cứu khoa học và học tập suốt đời (long-life learning):

  • Chương trình cử nhân – hỗ trợ 50% học phí
  • Chương trình Thạc sĩ – hỗ trợ 33% học phí
  • Chương trình Tiến sĩ – hỗ trợ 33% học phí

Lưu ý: chương trình hỗ trợ học phí có giới hạn

Học bổng hỗ trợ nghiên cứu và học tập suốt đời

Trung tâm đào tạo sau đại học và học tập suốt đời (Center of Graduated and Long Life Learning) là đơn vị triển khai chương trình hỗ trợ nghiên cứu và học tập suốt đời

Danh mục các chương trình được hỗ trợ học phí