Trung tâm đào tạo

Trung tâm nghiên cứu sau đại học và học tập suốt đời cho sinh viên quốc tế

ul. Thatarskiego 2
Rzeszów, Poland
Triển khai các chương trình sau đại học bao gồm Thạc sĩ và Tiến sĩ cho học viên quốc tế. Tất cả các chương trình được hỗ trợ học thuật bởi Viện MBA

Trung tâm nghiên cứu sau đại học cho sinh viên Poland

ul. Thatarskiego 2, phòng Số 48, 35-225
Rzeszów, Poland
Triển khai các chương trình sau đại học bao gồm Thạc sĩ và Tiến sĩ

Trung tâm du lịch và giải trí

Kielnarowa 386A
36-020 Tyczyn, Poland
Đào tạo và dịch vụ chuyên ngành khách sạn nhà hàng và du lịch

Trung tâm dịch vụ công nghệ thông tin

ul. Sucharskiego 2, 35-225
Rzeszów, Poland
Triển khai đào tạo và dịch vụ công nghệ thông tin cho chính UITM và doanh nghiệp

Trung tâm cựu sinh viên

ul. Sucharskiego 2, 35-225
Rzeszów, Poland
Cung ứng cơ hội kết nối và việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp UITM

Nhà sách UITM

ul. Sucharskiego 2, 35-225
Rzeszów, Poland
Xuất bản các nghiên cứu khoa học và ấn phẩm đào tạo và nghiên cứu

Tạp chí chuyên ngành tài chính

ul. Sucharskiego 2, 35-225
Rzeszów, Poland
Xuất bản các nghiên cứu khoa học và ấn phẩm đào tạo và nghiên cứu

Trường trung cấp UITM (A.L.O)

ul. Antoniego Kopaczewskiego 2, 35-225
Rzeszów, Poland
Đào tạo hệ trung cấp cho UITM, là trường trung cấp số 1 khu vực Rzeszow

Trung tâm truyền cảm ứng sáng tạo UITM

35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pok. 6, 8
Rzeszów, Poland
Đào tạo kỹ năng mềm và truyền cảm hứng sáng tạo

Trung tâm hỗ trợ người khuyết tật

ul. Chałubińskiego 9 lok. 9A 02-004
Warszawa, Poland
Hỗ trợ người khuyết tật trong hệ thống hỗ trợ của chính phủ Poland

Trung tâm ngoại ngữ UITM

ul. Thatarskiego 2; 35-225
Rzeszów; Poland
Đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên UITM

Trung tâm phát triển cá nhân và tâm lý trị liệu

ul. Thatarskiego 2; 35-225
Rzeszów; Poland
Tư vấn tâm lý và đào tạo kỹ năng cho sinh viên UITM

Trung tâm học liệu Châu Âu

ul. Thatarskiego 2; 35-225
Rzeszów; Poland
Một trung tâm thuộc dự án của Liên Minh Châu Âu
UITM chỉ phối hợp với các đại học hàng đầu

Chỉ các đại học được kiểm định và công nhận mới có thể chuyển tiếp sang chương trình của UITM. Vui lòng thẩm định thật kỹ trường của bạn.

Danh mục các chương trình đào tạo của UITM triển khai cho Châu Á