Phòng thí nghiệm thần kinh

Các nhiệm vụ chính được thực hiện trong phòng thí nghiệm LEN bao gồm:

  • Tiến hành nghiên cứu trong lĩnh vực nhận thức thần kinh
  • Giới thiệu cho sinh viên các vấn đề liên quan đến khả năng áp dụng các thành tựu của tâm lý học, khoa học nhận thức và khoa học thần kinh trong quá trình thực hiện quy trình thiết kế, đặc biệt nhấn mạnh vào nghiên cứu khả năng sử dụng các ứng dụng máy tính,
  • Thực hiện các dự án nhằm tối ưu hóa môi trường nhận thức của con người