Workshop Hướng dẫn hình thành bảng câu hỏi, thu thập và xử lý dữ liệu

Sau khi đã hoàn tất đề xuất nghiên cứu, nghiên cứu sinh sẽ tham gia môn DBA602 Phương pháp nghiên cứu và thiết kế 2 tại đại học Quốc gia Malaysia (UM) với mục tiêu trang bị kiến thức để nghiên cứu sinh có thể hoàn tất nghiên cứu Tiến sĩ (Dissertation). Trong quá trình học chính thức tại đại học Quốc gia Malaysia, đối tác khoa học của UITM cũng bổ sung trợ giảng nhằm giúp nghiên cứu sinh vượt qua khó khăn về tiếng Anh và làm rõ yêu cầu của UITM đối với luận văn Tiến sĩ.

Sau khi được trang bị kiến thức, nghiên cứu sinh sẽ được tham gia Workshop "Hướng dẫn hình thành bảng câu hỏi, thu thập và xử lý dữ liệu" với nội dung chi tiết:

Tổng quan về phân tích dữ liệu và SPSS

 • Các loại dữ liệu
 • Mã hóa, nhập liệu với SPSS
 • Làm sạch dữ liệu
 • Tạo biến mới, mã hóa lại biến

Tóm tắt và trình bày dữ liệu

 • Bảng tần số
 • Bảng kết hợp
 • Các trị thống kê mô tả
 • Đồ thị
 • Thao tác trên SPSS

Kiểm định giả thuyết về trị trung bình

 • One sample T-test
 • Independent samples T-test
 • Paired sample T-test
 • One-Way ANOVA

Tương quan và hồi quy đơn

 • Hệ số tương quan Pearson
 • Lựa chọn mô hình
 • Ước lượng mô hình hồi quy đơn
 • Diễn giải kết quả tính từ mô hình hồi quy đơn.

Mô hình hồi quy bội

 • Mô hình hồi quy bội

Đánh giá độ tin cậy và độ giá trị của thang đo.

 • Kiểm định độ tin cậy của thang đo với Cronbach’s Alpha
 • Kiểm định độ giá trị của thang đo với phân tích nhân tố khám phá (EFA)

Kết hợp các phương pháp phân tích : EFA – Hồi quy – T-test

 • Kết hợp giữa phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy (Regression)
 • Kết hợp giữa phân tích nhân tố khám phá (EFA) và kiểm định T_test.

Sau khi kết thúc Worshop, nghiên cứu sinh sẽ tự tin làm luận án Tiến sĩ.

Trong quá trình hoàn tất luận án Tiến sĩ, nghiên cứu sinh được theo sát bởi giảng viên hướng dẫn luận văn nhằm hoàn tất nghiên cứu với phương pháp nghiên cứu khoa học tốt nhất.