Giới thiệu về dịch vụ hướng dẫn nghiên cứu

Viện MBA là đối tác khoa học chính thức của đại học Khoa học công nghệ thông tin và Quản lý Poland (UITM). Trong quá trình nghiên cứu sinh tham gia chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) các chuyên ngành về quản lý, nghiên cứu sinh ngoài thời gian học tập tại đại học Quốc gia Malaysia (University of Malaya), học viên còn được sử dụng hệ thống hướng dẫn và hỗ trợ nghiên cứu từ Viện MBA.

Mục tiêu của hệ thống hỗ trợ nghiên cứu nhằm giúp học viên làm rõ hơn các yêu cầu của UITM, giúp học viên hoàn tất đề xuất nghiên cứu, biết cách triển khai nghiên cứu, chuẩn bị các kỹ thuật để bảo vệ luận án và tự tin bảo vệ luận án.

Hệ thống hỗ trợ nghiên cứu là hệ thống tồn tại song song với chương trình chính quy Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học UITM và là hệ thống tùy chọn. Viện MBA không đào tạo tiến sĩ cũng như không can thiệp đến kết quả, tiêu chuẩn kiểm định, đánh giá của Hội đồng khoa học UITM. Để hiểu quá trình phối hợp giữa hệ thống hỗ trợ nghiên cứu với chương trình chính quy của UITM, vui lòng tham khảo Quy trình tổ chức

 

Các dịch vụ hướng dẫn nghiên cứu:

Quy trình hướng dẫn nghiên cứu:

 • Bước 1: Học giai đoạn 1 tại đại học Quốc gia Malaysia (University of Malaya) (Đại học số 1 Malaysia và 140 thế giới)

  • Nghiên cứu sinh tham gia môn "Phương pháp nghiên cứu khoa học và thiết kế nghiên cứu I" tại đại học Quốc gia Malaysia. Mục tiêu của giai đoạn này là đủ năng lực để triển khai Đề xuất nghiên cứu (Reseach Proposal).
  • Đối tác hỗ trợ học thuật của UITM bố trí trợ giảng đồng hành cùa nghiên cứu sinh trong suốt thời gian học tại Đại học Quốc gia Malaysia.
  • Học viên bắt đầu chọn đề tài và có những phác thảo đầu tiên về đề xuất nghiên cứu.

  Bước 2: [Trợ giảng] Tham gia workshop hướng dẫn xây dựng đề xuất nghiên cứu (Proposal)

  • Nghiên cứu sinh sau khi có đề tài nghiên cứu, các ý tưởng nghiên cứu sẽ tham gia Workshop tại địa phương với chuyên đề "Hướng dẫn xây dựng đề xuất nghiên cứu.
  • Nghiên cứu sinh được hướng dẫn chi tiết phương pháp để hình thành đề xuất nghiên cứu và tự tin để triển khai đề xuất nghiên cứu.
  • Trong quá trình làm đề xuất nghiên cứu, đối tác hỗ trợ học thuật của UITM cũng bố trí giảng viên đồng hướng dẫn địa phương nhằm đảm bảo đề xuất nghiên cứu được hoàn thành tốt nhất.

  Bước 3: Nộp Proposal nghiên cứu, đóng phí đợt 2 và nhận Offer letter chính thức từ UITM (chỉ nhận offer letter chính thức khi đã nộp Proposal).

  • Nghiên cứu sinh hoàn thành Đề xuất nghiên cứu trong 3 tháng
  • Chuẩn bị hồ sơ nhập học giai đoạn nghiên cứu chính thức bao gồm (1) Đề xuất nghiên cứu; (2) Hoàn tất nghĩa vụ học phí; (3) Xác nhận của giảng viên hướng dẫn.
  • Nhận Offer Letter chính thức của UITM để tiếp tục giai đoạn nghiên cứu chính thức.

  Bước 4: Học tập trung giai đoạn 2 tại Đại học Quốc gia Malaysia (UM) và làm việc với giảng viên hướng dẫn tối thiểu 6 đợt để hoàn tất nghiên cứu.

  • Học tập trung giai đoạn 2 tại đại học Quốc gia Malaysia (University of Malaya) với môn "Phương pháp nghiên cứu khoa học và thiết kế nghiên cứu II". Mục tiêu của giai đoạn này giúp học viên có đủ năng lực để nghiên cứu để hoàn chỉnh luận án Tiến sĩ.
  • Đối tác hỗ trợ học thuật của UITM bố trí trợ giảng đồng hành cùa nghiên cứu sinh trong suốt thời gian học tại Đại học Quốc gia Malaysia.
  • Học viên bắt đầu xây dựng kế hoạch nghiên cứu chi tiết và triển khai nghiên cứu.

  Bước 5: [Trợ giảng] Tham gia Workshop "Hướng dẫn thu thập, xử lý dữ liệu và đọc kết quả xử lý"

  • Nghiên cứu sinh sau khi đã có kế hoạch nghiên cứu chi tiết sẽ tiến hành xây dựng bảng câu hỏi với sự hỗ trợ của giảng viên đồng hướng dẫn nghiên cứu địa phương. 
  • Nghiên cứu sinh tham gia Workshop "Hướng dẫn thu thập, xử lý dữ liệu và đọc kết quả xử lý" nhằm
   • Biết phương pháp xây dựng bảng câu hỏi,
   • Biết phương pháp thu thập dữ liệu,
   • Biết xử lý dữ liệu giai đoạn 1 để hình thành bảng câu hỏi chính xác,
   • Biết thu thập dữ liệu đợt 2,
   • Biết xử lý dữ liệu chính thức và đọc kết quả,
   • Biết hình thành mô hình nghiên cứu.

  Bước 6: Thanh toán học phí giai đoạn 3, Nộp bản nghiên cứu hoàn chỉnh và chuẩn bị bảo vệ luận án. 

  • Nghiên cứu sinh hoàn thành nghĩa vụ tài chính đợt cuối trước khi nộp luận án hoàn chỉnh và chuẩn bị bảo vệ luận án. Quá trình này hoàn tất tối thiểu 2 tháng trước khi bảo vệ chính thức.
  • Nghiên cứu sinh phối hợp với đối tác khoa học của UITM tại địa phương để chuẩn bị nghiêm túc công tác bảo vệ, bao gồm chuẩn bị tiếng Anh, chuẩn bị hoạt động hỗ trợ tiếng Anh.

  Bước 7: [Trợ giảng] Tham gia Workshop "Hướng dẫn bảo vệ luận án Tiến sĩ" tại địa phương

  Nghiên cứu sinh sau khi đã nộp luận án sẽ tham gia Workshop do đối tác khoa học của UITM tổ chức tại địa phương với chủ đề "Hướng dẫn bảo vệ luận án Tiến sĩ". Workshop này nhằm giúp nghiên cứu sinh:

  • Biết phương pháp xây dựng Slide trình bày
  • Biết phương pháp trình bày
  • Biết phương pháp chuẩn bị các câu hỏi phản biện
  • Biết cách làm việc và phối hợp với giảng viên hướng dẫn để thành công trong buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ

  Bước 8: Bảo vệ luận án tại Đại học Quốc gia Malaysia (University of Malaya). Nhận ý kiến của Hội đồng khoa học UITM.

  • Nghiên cứu sinh bảo vệ luận án với hội đồng khoa học UITM tại University of Malaya (UM) với sự chuẩn bị kỹ càng ở bước 10.
  • Nghiên cứu sinh tiếp nhận ý kiến đóng góp của Hội đồng khoa học của UITM.

  Bước 9: Làm việc với giảng viên hướng dẫn địa phương để điều chỉnh hoàn chỉnh luận án.

  • Nghiên cứu sinh sau khi tiếp nhận các ý kiến đóng góp của Hội đồng khoa học UITM sẽ làm việc với giảng viên hướng dẫn nhằm hoàn thiện nghiên cứu.
  • Giai đoạn này giảng viên hướng dẫn do đối tác khoa học của UITM bố trí sẽ làm việc với từng nghiên cứu sinh để điều chỉnh theo các yêu cầu của UITM.

  Bước 10: Nộp luận án hoàn chỉnh vào thư viện của UITM.

  • Nghiên cứu sinh nộp luận án hoàn chỉnh vào thư viện của UITM và chờ nhận thông báo tốt nghiệp và công nhận Tiến sĩ.

  Bước 11: Nhận thông báo hoàn tất chương trình và chuẩn bị các thủ tục để tham gia lễ tốt nghiệp.

  • UITM/RBS gửi thông báo tốt nghiệp chính thức và thư mời tham gia lễ tốt nghiệp cho ứng viên Tiến sĩ. Chi phí tham gia tốt nghiệp và chi phí di chuyển nằm ngoài học phí.
  • Các tân Tiến sĩ chuẩn bị và sắp xếp tham dự lễ tốt nghiệp tại Poland.